Kierownik Działu Promocji, Marketingu i Projektów

1. Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:

 •  planowanie, nadzorowanie pracy i realizacji powierzonych zadań działu
 •  odpowiedzialność za kształt i spójność treści materiałów promocyjnych i wszelkich materiałów przekazywanych sponsorom
 •  prowadzenie kampanii promocyjnych i marketingowych mających na celu utrwalenie wizerunku firmy w kraju i za granicą
 •  opracowywanie strategii marketingowych oraz sprzedaż produktów
 •  wyszukiwanie, pozyskiwanie i koordynacja projektów na dofinansowania działalności ze środków programów operacyjnych
 •  organizacja i nadzór nad sprzedażą indywidualną i zbiorową
 •  pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rzecz działalności Instytucji
 •  współpraca z mediami
 •  wyszukiwanie niestandardowych źródeł dotarcia do kontrahentów i odbiorców.

2. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 •  wykształcenie wyższe,
 •  doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym (minimum 3 lata),
 •  obsługa komputera (Windows, Office, Internet, itp.),
 •  łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 •  znajomość min. jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 •  doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 •  doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 •  znajomość rynku i dostępnych narzędzi promocyjnych oraz marketingowych,
 •  doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii promocyjnych oraz marketingowych,
 •  umiejętność strategicznego i kreatywnego myślenia oraz formułowania i wdrażania strategii oraz celów,
 •  umiejętności komunikacyjne, łatwości budowania pozytywnych relacji,
 •  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3. Mile widziane:

 •  wykształcenie muzyczne,
 •  swoboda wypowiedzi,
 •  prawo jazdy kat. B.

4. Oferujemy pracę na pełny etat w cenionej instytucji o ugruntowanej pozycji

5.Wymagane dokumenty:

 •  list motywacyjny,
 •  życiorys zawodowy wraz z fotografią kandydata,
 •  oświadczenie o zgodzie na potrzeby rekrutacji RODO (w załączniku).

6. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w godzinach 8-15 w Sekretariacie Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@filharmonia-slaska.eu.

7. Dokumenty należy złożyć w terminie do 28 lutego 2020. Oferty, które wpłyną do Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w Kancelarii), nie będą rozpatrywane.

8. O planowanym spotkaniu rekrutacyjnym wybranych kandydatów powiadomimy drogą mailową lub telefonicznie.

9. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

10. Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.

11. Załączniki: Oświadczenie RODO na potrzeby rekrutacji.

 

Pliki do pobrania:

PARTNERZY