Audio

This page does not support  English language and is available in Polish only. We apologize for the inconvenience.

Hymn dla Śląska

REGULAMIN UDZIELANIA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW ZAMIESZCZONYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH, ADMINISTROWANYCH PRZEZ FILHARMONIĘ ŚLĄSKĄ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO W KATOWICACH.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania Licencji na korzystanie z Utworów umieszczonych w Serwisie na domenie: www.filharmonia-slaska.eu, fitelbercompetition.com oraz innych serwisach internetowych, administrowanych przez Filharmonię Śląską. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach (dalej: ?Licencjodawca?).

§ 2 DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Serwis ? serwis internetowy należący do Licencjodawcy, umieszczony w domenie www.filharmonia-slaska.eu, fitelbergcompetition.com i innych, administrowanych przez Filharmonię Śląską
 2. Utwory ? wszelkie zamieszczone w Serwisach materiały muzyczne spełniające cechy utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, do których Licencjodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe;
 3. Licencja ? nieodpłatna, niewyłączna licencja na korzystanie z Utworów, udzielana Licencjobiorcy przez Licencjodawcę na podstawie Regulaminu;
 4. Licencjobiorca ? osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Utworów na podstawie Regulaminu;
 5. Licencjodawca ? Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach; 
 6. Regulamin ? niniejszy regulamin;
 7. Witryna Internetowa ? witryna internetowa Licencjobiorcy, zawierająca wyłącznie informacje dotyczące Licencjobiorcy;
 8. Serwis Internetowy ? serwis internetowy Licencjobiorcy o charakterze informacyjnym;
 9. Sieć Intranet ? sieć wewnętrzna, dostępna dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą. 

§ 3 OGÓLNE ZASADY LICENCJI 

 1. Licencja udzielana jest na okres nieograniczony.
 2. Licencjobiorca może korzystać z Utworów wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie z uwzględnieniem przepisów Prawa autorskiego. Licencjobiorca może korzystać z Utworu na terytorium całego świata poprzez zwielokrotnianie i dzielenie się Utworem w całości lub części co oznacza udostępniane publiczne utworu jakimikolwiek środkami, takie jak publiczne wystawianie, publiczne wykonanie, rozprowadzanie, rozpowszechnianie, komunikowanie, importowanie oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do Utworów.
 4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Utworów lub dokonywania w nich zmian.
 5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Utworów.
 6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania zwielokrotniania Utworu w celach zarobkowych lub w ilościach wskazujących na cele zarobkowe, dalszej dystrybucji lub innego rodzaju rozpowszechniania w celach komercyjnych, w celu osiągnięcia innych korzyści (w tym o charakterze majątkowym lub osobistym) czy też obrotu Utworami. 

§ 4 OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY 

 1. Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków udzielonej mu Licencji, z uwzględnieniem: postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego i ponosi prawem przewidzianą odpowiedzialność za korzystanie z Utworów z naruszeniem tych warunków.
 2. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji, Licencjodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji według swego wyboru: ze skutkiem natychmiastowym, bądź po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Licencjobiorcy na zaprzestanie naruszeń lub usunięcia ich skutków, a także do nie udzielenia takiemu Licencjobiorcy kolejnej Licencji.
 3. Licencjodawca ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku zawinionego przez Licencjobiorcę naruszenia postanowień Regulaminu.
 4. Jeżeli zawinione przez Licencjobiorcę naruszenie postanowień Regulaminu spowoduje wystąpienie z roszczeniem przez osobę trzecią przeciwko Licencjodawcy, Licencjobiorca jest zobowiązany do zaspokojenia takiego roszczenia i zwolnienia Licencjodawcy ze wszelkich świadczeń z tego tytułu na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego, albo do naprawienia wynikłej stąd dla Licencjodawcy szkody w pełnej wysokości, nadto zaś Licencjobiorca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Licencjodawcę z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego. Jednocześnie w takim przypadku Licencjodawca zobowiązuje się wstąpić do takiego postępowania w charakterze strony, bądź interwenienta ubocznego po stronie Licencjodawcy, w zależności od sytuacji procesowej. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.09. 2018 roku do dnia jego uchylenia lub też zmiany.
 2. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.
 3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa lub zmiany praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii, zmiany zasad korzystania z Utworów.
 4. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych adresowych dotyczących Licencjodawcy ani zmiana danych Licencjodawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 5. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na odnośnych stronach www Serwisów, chyba że Licencjodawca określi inny termin jego wejścia w życie, nie wcześniejszy jednak niż dzień publikacji na stronach www Serwisów.
 6. Do Licencji udzielonej przed wejściem w życie zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin w jego brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.

 

 

PARTNERZY