Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019, Poz. 1696) oraz dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Filharmonia Śląska zapewnia dostępność architektoniczną zgodnie z Art. 6. ust.1. ustawy z dnia 19.07.2019 r., (Dz. U. 2019, Poz. 1696) poprzez:

 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku
 2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicz­nych w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy
 4. umożliwienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich urato­wania w inny sposób

Do budynku Filharmonii Śląskiej prowadzą dwa wejścia od ul. Sokolskiej nr 2. Wejście z prawej strony, bez stopni, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, otwierane po naciśnięciu dzwonka domofonu znajdującego się na wysokości 135 cm. Za wejściem znajduje się winda, która umożliwia dostęp do holu głównego, szatni, sali koncertowej i  balkonów oraz kawiarni muzycznej i patio. Korytarz obok windy doprowadza do sali kameralnej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy windzie na poziomie sali koncertowej oraz na poziomie kawiarni muzycznej. W sali koncertowej oraz sali kameralnej znajdują się miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Opolskiej.

W budynku znajdują się tablice z rozkładem pomieszczeń kontrastowe, w druku powiększo­nym, z informacjami w alfabecie Braille?a dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pracownicy Filharmonii są przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak bezpo­średniego dostępu do kasy biletowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwa jest internetowa sprzedaż biletów lub telefoniczna rezerwacja biletów.

W Filharmonii obowiązuje Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej. Pracownicy Filharmonii zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność cyfrowa strony internetowej

 • Data publikacji strony w domenie filharmonia-slaska.eu: 08.2013
 • Data publikacji nowej strony w domenie filharmonia-slaska.eu: 08.2019

Strona internetowa www.filharmonia-slska.eu jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicz­nych (Dz.U. 2019 poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
  • Tab (do przodu),
  • Shift+Tab (do tyłu),
  • Enter (wybierz),
  • Esc (wyjdź),
  • strzałki ?góra?, ?dół? (przechodzenie po elementach treści rozwijanej)
 2. Istnieje możliwość ustawienia większego lub mniejszego rozmiaru czcionki stosownie do potrzeb użytkowników:
 • Ctrl ++ (powiększenie)
 • Ctrl – – (pomniejszenie)
 1. W menu głównym są ustawienia dla osób niedowidzących pozwalające na powiększanie oraz przełączanie do wersji kontrastowej.
 2. Teksty, tytuły i nagłówki formatowane są zgodnie z zasadami dostępności.
 3. Linki otwierają się na tej samej stronie.

Treści niedostępne

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Niektóre pliki ogłoszeń są w postaci skanów niemożliwych do automatycznego odczytu.
 • Niektóre ikony nie mają opisu alternatywnego.
 • Niektóre zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej.

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed dniem 23.09.2020,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • mapy,
 • treści innych podmiotów, do których modyfikacji Filharmonia nie jest uprawniona,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada pani Joanna Masarczyk-Bełz,

e-mail: j.masarczyk@filharmonia-slaska.eu

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, o której mowa w Art. 6. ust.3. ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19.07.2019 (Dz. U. 2019 Poz. 1696) Filharmonia podjęła kroki w kierunku spełnienia wymagań służących zapewnieniu dostępności w tym obszarze.

 1. Przed każdym koncertem przy wejściu do Filharmonii znajdują się osoby mogące udzielić informacji na temat dostępności do pomieszczeń lub oferty kulturalnej. W pozostałym czasie takiej informacji udziela portiernia czynna od godz. 6:00 do 22:00.
 2. Filharmonia zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:
  1. Kontakt telefoniczny
   sekretariat: 32 351 17 19
   kasa biletowa: 32 351 17 13, 503 774 949
  2. Kontakt korespondencyjny
   Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
   ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice
  3. Kontakt e-mailowy: sekretariat@filharmonia-slaska.eu                            
  4. Komunikacja audiowizualna poprzez Messenger/Facebook
 3. W Filharmonii Śląskiej nie można w chwili obecnej skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online. Załatwianie spraw odbywa się alternatywnie poprzez powszechnie dostępne oprogramowanie. W fazie koncepcyjnej jest wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego.
 4. Aktualnie Filharmonia Śląska nie posiada pętli indukcyjnych. Rozważana jest instalacja urządzeń lub systemów do obsługi osób słabosłyszących, jak np. pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie.
 5. Filharmonia Śląska wykorzystuje kody QR w comiesięcznych programach koncertowych, które umożliwiają odsłuchanie nagrania głosowego z informacją nt. repertuaru.
 6. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, Filharmonia Śląska zapewnia komunikację w formie określonej w tym wniosku.

Deklarację zaktualizowano dnia 31 marca 2021 roku.

Aktualizację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Filharmonię Śląską będącą podmiotem publicznym.

 

PARTNERZY