Informacja o dostępności Filharmonii Śląskiej

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (ustawa z dnia 04.04.2019 r., Poz. 848) oraz ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (ustawa z dnia 19.07.2019 r., Poz. 1696)
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego rozpoczęła wieloetapowy proces zapewnienia dostępności treści kulturowych, jak i swojej oferty artystycznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej publikujemy informacje dotyczące trzech kluczowych  zakresów dostępności dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami:

  1. architektonicznej
  2. cyfrowej
  3. informacyjno-komunikacyjnej

 

1.    Zakres dostępności architektonicznej (Art. 6.1. ustawy z dnia 19.07.2019 r., Poz. 1696)
a.    zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków TAK – zrealizowane

 

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Sokolskiej 2 (drzwi nie są oznaczone).

 

Do wejścia lewego, doprowadzającego do portierni i kasy biletowej prowadzą schody.

 

Wejście prawe jest przystosowane dla wózków, otwierane po naciśnięciu dzwonka (domofon).

 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Opolskiej (miejsca udostępnione przez Urząd Miasta Katowice).

 

b.    instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych TAK – zrealizowane

 

Wejście prawe, bez stopni, doprowadza do windy skomunikowanej z dużą salą koncertową oraz kawiarnią muzyczną. Korytarz obok windy doprowadza do sali kameralnej.

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy windzie na poziomie sali koncertowej oraz na poziomie kawiarni muzycznej.

 

 

 

c.    zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy TAK – zrealizowane

 

W budynku znajdują się tablice z rozkładem pomieszczeń kontrastowe w druku powiększonym, z informacjami w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.

d.    zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób  

TAK – zrealizowane

 

W Filharmonii Ślaskiej obowiązuje ścisły Regulamin Ochrony Przeciw Pożarowej Pracownicy Filharmonii Śląskiej zostali przeszkoleni m.in. w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

2.    Zakres dostępności cyfrowej (Art. 6.2. ustawy z dnia 19.07.2019 r., Poz. 1696 oraz ustawa z dnia 04.04.2019 r., Poz. 848)
a.    Dostępność cyfrowa / deklaracja dostępności cyfrowej  wyłączenie zgodnie z Art. 8.1. , ustawa z dnia 04.04.2019 r., Poz. 848
b.    Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej  

TAK – zrealizowane
(stopień i zakres został określony w kolejnych wierszach)

b.1.  określenie stopnia zawartości stron internetowej lub aplikacji mobilnej, która może dotyczyć osób niepełnosprawnych  

ok. 25%*

b.2. szacowanie kosztów zapewnienia dostępności cyfrowej  

20 000 zł

b.3. wskazanie okresu publikowania strony lub aplikacji mobilnej (planowana data realizacji dostępności cyfrowej)  

01.12.2020 r.

b.4.  informacja dotycząca liczby użytkowników korzystających z danej strony internetowej  lub aplikacji mobilnej w okresie publikacji informacji zawartej w publikowanym elemencie strony internetowej lub aplikacji mobilnej (szacowana liczba użytkowników korzystających z funkcjonalności będących pochodną dostępności cyfrowej)  

 

 

 

ok. 700 osób

b.5 wskazanie okresu funkcjonowania danej strony internetowej lub aplikacji mobilnej wraz z częstotliwością publikacji w niej nowych treści (data funkcjonowania strony internetowej bez pełnej dostępności cyfrowej)  

okres publikacji: 01.09.2019 r. – 30.11.2020 r.

 

publikacje nowych treści ok. 5 razy
w miesiącu

  1. Alternatywny sposób dostępu
c.1 kontakt telefoniczny
c.1.1. sekretariat: 32 351 17 19
c.1.2. kasa biletowa:  32 351 17 13
c.2 kontakt e-mailowy: doradca@filharmonia-slaska.eu
c.3. kontakt korespondencyjny:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

c.4. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za dostępność jest Marta Szybiak, m.szybiak@filharmonia-slaska.eu  , tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Filharmonia Śląska spełni żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Filharmonia Śląska niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Filharmonia Śląska może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Oświadczenie sporządzono dnia 07.01.2020 roku.

Ocenę zapewnienia dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Filharmonię Śląską będącą podmiotem publicznym.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, dodatkowo strona internetowa posiada ok. 70% funkcjonalności związanych z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych (stan na dzień 07.01.2020 r.).

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego zobowiązuje się zapewnić całkowitą dostępność strony internetowej http://www.filharmonia-slaska.eu do dnia 01.12.2020 r.

 

*dane w punkcie 2.b.1. oszacowana na podstawie realizacji projektu „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” – interdyscyplinarny projekt edukacyjny”

 

3.    Zakres dostępności informacyjno-komunikacyjnej (Art. 6.3. ustawy z dnia 19.07.2019 r., Poz. 1696)
a.    obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.  

 

 

Zadanie w fazie koncepcyjnej.

 

W Filharmonii Śląskiej nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

b.    instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia  

Tak, w trakcie realizacji, działania w fazie poszukiwania potencjalnych inwestorów/ źródła finasowania.

 

Aktualnie w Filharmonii Śląskiej nie ma pętli indukcyjnych.

 

c.    zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.  

Częściowo zrealizowane, w postaci kodów QR z nagraniem głosowym repertuaru Filharmonii Śląskiej, przypisanych do miesięcznych folderów reklamowych.

Pozostała część zadania w trakcie realizacji  – faza koncepcyjna.

 

d.    zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określnej w tym wniosku  

Tak, realizacja na poziomie deklaratywnym – realnie w miarę możliwości pracowników oraz posiadanych zasobów rzeczowych
Filharmonii Śląskiej.

 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla melomanów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

PARTNERZY